Radnice

Kontakty

Obecní úřad
Jiřetín pod Jedlovou
Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

tel., fax: 412 379 231,
412 379 137
e-mail: obec@jiretin.cz

Ostatní kontakty

CzechPoint

Obec Jiřetín pod Jedlovou zahájila dne 1.12.2008 provoz kontaktního pracoviště CzechPOINT.

http://www.czechpoint.cz/

Dotační programy

Operační program Životní prostředí

Evropská unie

logo ROP Severozápad + Evropská unie

logo ROP Severozápad

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Oficiální název:  

Obec Jiřetín pod Jedlovou

Důvod a způsob založení:  

Obec Jiřetín pod Jedlovou (dále jen obec) je územní samosprávná jednotka v souladu s § 1  a § 2 zákona č. 367/1990 Sb,. o obcích, v platném znění (obecní zřízení). Dle § 4 tohoto zákona obec vystupuje v právních vztazích  svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Organizační struktura:  

viz  Správa obce 

 Kontaktní údaje:

Poštovní adresa:

Obec Jiřetín pod Jedlovou, Vinařská 32, 407 56, Jiřetín pod Jedlovou

datová schránka: dd6bngb

tel.: 412 379 231, 702 136 868

 

e-mail: obec@jiretin.cz

web: www.obecjiretin.cz   

Elektronická podatelna:

viz    E-podatelna

Bankovní spojení:

banka: ČSOB Varnsdorf

číslo účtu: 108165309/0300 

IČO: 00261416

DIČ: CZ00261416   (od 01.04.2009)

Pravidla pro poskytování informací:

  1. Povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), je Obecní úřad v Jiřetíně pod Jedlovou, vykonávající státní správu v přenesené působnosti a správu v samostatné působnosti obce a jejích orgánů v souladu s ustanoveními § 109 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
  2. Žádosti o poskytnutí informace, návrhy stížnosti, podněty a jiná dožádání lze podat písemně, ústně nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení na podatelně OÚ (viz kontaktní údaje). Postup vyřizování stížností a termíny jejich vyřízení jsou stanoveny příslušnými ustanoveními § 14 zákona.
  3. V případě, že poskytnutí požadované informace je v rozporu s ustanoveními §§ 7, 8, 9 a 11 zákona, povinný subjekt ji odmítne vydat. O této skutečnosti vydá dle § 15 zákona a dle §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu, příslušné rozhodnutí.
  4. Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání.

Odvolání proti správním rozhodnutím orgánů obce

Odvolání se podává prostřednictvím toho orgánu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě a k orgánu, které jsou uvedeny v poučení rozhodnutí  a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno. Odvolání by mělo obsahovat označení toho, kdo jej podává, čeho se odvolání týká, případné důkazní prostředky, datum a podpis. Proti uložení blokové pokuty se nelze odvolat.

Opravným prostředkem proti pravomocnému správnímu rozhodnutí je obnova řízení, kterou povolí na návrh účastníka řízení nebo nařídí správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Návrh se podává u správního orgánu ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se účastník dozvěděl o důvodech obnovy, nejdéle však do tří let od právní moci rozhodnutí; ve stejné lhůtě může správní orgán obnovu řízení nařídit. Správní řád stanoví další podmínky obnovy.

Dalším opravným prostředkem proti pravomocnému správnímu rozhodnutí je přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, kdy z vlastního nebo jiného podnětu může rozhodnutí přezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal. Správní řád stanoví další podmínky přezkoumání rozhodnutí.

Opravné prostředky proti opatřením orgánů obce

Proti opatřením orgánů obce, na která se nevztahují předpisy o správním řízení, lze učinit podání, které podle obsahu projedná příslušný orgán obce. Je také možné využít institut dozoru, definovaný zákonem o obcích (§ 123 až 129 zákona č.128/2000 Sb., o obcích) a podat podnět ke krajskému úřadu pro nesoulad opatření se zákony nebo jinými právními předpisy. Podání by mělo obsahovat označení toho, kdo jej podává, proti čemu směřuje, případné důkazní prostředky, datum a podpis.

Soudní přezkum

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní a zákon č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu stanoví, ve kterých případech soudy přezkoumávají rozhodnutí správních orgánů.

 

Sazebník úhrad:

Poplatky za poskytnuté informace:

Poplatky se vybírají za často opakované písemně poskytnuté informace stejnému žadateli. Za úměrné množství se při tom považuje podání 3 žádostí jedním žadatelem v jednom měsíci a v souhrnu tyto tři žádosti nesmí přesáhnout materiálové náklady 30,- Kč a jednu hodinu práce zaměstnance OÚ. Za splnění těchto podmínek se žádosti poskytují zdarma. Za poskytnutí informací, které budou přesahovat stanovený rozsah, a to i když se tak stane při prvním podání informace, obec vybere poplatek:

  1. za každou i započatou stránku ………………………2,- Kč
  2. za každých započatých 15 minut práce ………50,- Kč 

Správní poplatky:

  1. správní poplatky dle zákona o správních poplatcích

 

Formuláře:viz  Dokumenty další formuláře naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČRhttp://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx

 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:Obec Jiřetín pod Jedlovou:Přidělení bytu

 

další  návody viz Portál veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place

 

Nejdůležitější předpisy:

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
• zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
• zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie a o ověřování   pravosti podpisů
• zákon č. 71/1967 Sb., správní řád
• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
• zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách
• zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
• zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
• zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
• zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
• zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
• zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
• zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
• zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
• zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
• zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 
• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
• zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
• zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
• zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
• zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor
• zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
• zákon č. 67/2001 Sb., o požární ochraně
• zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
• zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
• zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
• zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
• zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi
• nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví úprava vztahů Policie ČR   k orgánům obcí a k obecní policii
• nařízení vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
• nařízení vlády ČR č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích
• vyhláška Ministerstva financí ČR č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě   za plnění poskytovaná s užíváním bytu
• obecně závazné vyhlášky obcí  

Nahlížení do předpisů obsažených ve sbírce zákonů je každému umožněno v úředních hodinách na podatelně obecního úřadu. Sbírka zákonů je také k dispozici na webu MVČR na adrese http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Obecně závazné vyhlášky obce Jiřetín pod Jedlovou:
viz   Vyhlášky obce

 

Rozpočty obce

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 
2014
2015
 
 
Rozpočtový výhled 2010-2012
Rozpočtový výhled 2012-2014
Rozpočtový výhled 2014-2016
 
 
 
 

Závěrečný účet obce

2011     Závěrečný účet obce za rok 2011         
             Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
 
2012     Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2012                vyvěšeno: 25.10.2012
             Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012   vyvěšeno: 14.05.2013
             Závěrečný účet obce za rok 2012
 
2013     Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013  vyvěšeno: 27.11.2013    
              Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013   vyvěšeno: 13.06.2014
              Závěrečný účet obce za rok 2013
přílohy:   příloha č. 1    příloha č. 2   příloha č. 3    příloha č. 4    příloha č. 5
              FIN 2-12   rozvaha   výkaz zisku a ztráty   příloha    
              MŠ - příloha   MŠ - rozvaha   MŠ - výkaz zisku a ztráty
 
2014     Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2014  vyvěšeno: 23.10.2014    
              Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  za rok 2014  vyvěšeno: 12.06.2015
              Závěrečný účet obce za rok 2014
přílohy:   příloha č. 1 ZÚ   příloha č. 2 ZÚ   příloha č. 3 ZÚ   příloha č. 4 ZÚ   příloha č. 5 ZÚ
              FIN 2-12   rozvaha   výkaz zisku a ztráty   příloha  
              MŠ - příloha   MŠ - rozvaha   MŠ - výkaz zisku a ztráty 

 

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

2009 -  1     2   
2010 -  1     2
2011 -  1
2012 -  1     2     3
2013 -  1     2
2014 -  1     
 
 
 
Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

2009
2010
2011 
2012 
2013 
2014